گلخانه ء دنیا  چاپ
تاریخ : شنبه 13 بهمن‌ماه سال 1386
 
گُلـــخانه ء دنــیا
 
 
 
مـــنم  آنکــس  کـــه با شــــادی   و امــید
 
 
گُــل مــــهرم  درایـــن گلـــخانه  روئــــید
   
 
ندانســـتم  هـــمه رنــگ و فــریـب اســت
   
 
بـدنــیائی پُـــر از انــــدوه  و   تــردیـــد!!!
 
 
چو دنــیا  جــایگــاهی ا ز دروروئـی ست
  
 
بــدی، بهـــتر ز خــوبی  و نــکوئی  سـت
  
 
حـــقایـق ، جــای  خــود داده   به  تــزویر
  
 
جـــفا بینی چوراهــت ، راســتگوئی ست!!!
 
 
بــدی   ،‌  دنیـــا   به  ویـــرانی   کــــشـانده 
 
 
دگر  گلـــخانه ای   بر جـــا    نــمانـــده  !!!
 
 
اگر  رویـد   گلــی ، باشـــد٫٫  گـــل یــــخ،،
 
 
که ســـردی  را در این دلـــها  نشــــانده!!!
  
 
دگـــر  از باغــبان ،  گــویا  اثــر  نیســت
 
 
نـــوای   زندگــانی  را  ، خــــبر   نیســت
  
 
هـــمه   در  مشـــغله  ، انــدر   پــی ســـود
   
 
کــسی را  بر  گلــستانی ،  گـــذر   نیســت
 
 
دگــر دنـــیا  شــده ، غمــخانه ای   ســــرد
  
 
گــل هـر  چـــهره ای ،  پــژمرده   و  زرد
 
 
نمی خـــواند  ، دگــر    بـــلبل    بدیــن  باغ
 
 
چــه این ویــرانــه ای  باشـــد  پــُر از درد!!!
  
 
کنــون  عشــــقی  درون  ســیـنه ای نیســت
 
 
میـــان ســـینه ها ، جـــز  کــینه ای   نیســت
  
 
  چــرا دلــها هــمه خــالــی زعـــشق  اســت؟!
 
 
  به قـــلبی صــافی  ء آئــینه ای نیســـــت؟؟!!!
 
 
  چــرا آن  دل  که  پُـــر ازعــاشـــقی   بــود
 
 
  درون خــلوتــش جز گــریه ای   نیســت؟!
  
 
درون ء   ســـینه ء    عاشـــق ،   خــــدایا
 
 
به  جز غــمها  دگـــر  گنجــینه ای    نیســت
 
 
  به جز  غــمها  دگــر  گنجــینه ای   نیســت!!!
 
 
۲۷-۳-۱۳۶۰بازنویسی ۱۳۸۶
 
 
سروده ء فـرزانه شــیدا
 
 
 
آشیانه های شعرم به روز است:
 
سایت اختصاصی فـرزانه شـیدا آشیانه شعر:
 
 
در آغوش شعر (دمی با توووو...):
 
 
دفتر شیدا دلی:
 
 
گالری عکس از اسکاندیناوی - ف.شیدا:
 
 
در آغوش تنهائی:
 

 
/profile/6672229374/contact