X
تبلیغات
زولا
فریاد  چاپ
تاریخ : جمعه 19 بهمن‌ماه سال 1386
øyeskygge.jpg
 
بازهم در این جـــهان       مانده ام بی هـــمزبان
 
 
 
کــس نمی فـــهمد مرا     کو  رفـــیقی مـــهربان
 
 
 
مــظـــهر تنــهائیم          در  مـــیان  عــاشــقان
 
 
 
شـــدت انـدوهء مــن       نآیــد آکــنون برزبــان
 
 
 
یک ســتاره بهر مـــن    نیـــست  انــدر آسـمان
 
 
 
بخــت گر باشد مــرا  ، آن سـیاه است بی گمان
 
 
 
 
از فـشار درد و غـــم  ،  بســـته  شد راه دهـــان
 
 
 
قـــفل ء خاموشی ز دل  ،  مانده  بر روی  لـبان
 
 
 
آنچه فریاد  وفغان   ،  مانده   در روح  و روان
 
 
 
می فــشارد  ســـینه ام  ،    در سـکوتی  جاودان
 
 
 
پشت من را بین که چون ، خم شده همچون کمان
 
 
 
در  دلــم   فــریاد ها    ،  در نــگه  رازی  نـهان
 
 
 
اشک  همچون ســیل غـم ، گـشته از دیــده روان
 
 
 
اشــک غم !! چندی مرا  ، از غــم دوران  رهان!!!
 
 
 
آنکه  ویــران کرده  دل      رفته  حتی بی نشان...
 
 
 
لحظه ای باخو د نگفت ، اوجوان است او،جوان
 
 
 
من ولی در اوج غـــم  ، می کٍـــشم دل را چنان
 
 
 
تا نپرســـد کس مرا      ازچه  مــاندی درخزان
 
 
 
آه... آری مــانده ام    درخــزانی جـان ستان
 
 
 
 می ســـتاند جان مــن     گه چه پنهان ،‌گه عیان
 
 
 
میروم غم  خورده دل     میرود    دل ، پا کشان
 
 
 
در شـــب  تنــهائیم      اشـــکء دل ، گــردد روان   
 
 
 
 میـرود از ســوزء غــم     آه ء  دل ... تا   آســـمان  !!   
 
 
 
مــانده ام  بی آرزو   ،  خــــسته  از  دهرو زمان!  
 
 
 
 آه   فـــریاد از جــها   ،  زآن  دلء  نا مــهربان
 
 
 
از  دوچشمانی    کز او ،   میزند     قلبم      فغان
 
 
 
۳-۵-۱۳۶۱
 
 
مردادماه فـــرزانه شــیدا
 
 
 
آشیانه های شعرم به روز است
Magic Wand
 
 
آشــیانه شــــعر:
 
 
 
  
 
دفــتر شــیدا دلی:
 
 
 
 
 
 
گالری عکس از اسکاندیناوی - ف. شـــیدا:
 
 
 
 
 
 
در آغـــوش شــعر:
 
 
 
 
 
 
در آغــوش تنــهائی:
 
 
 
 
Piczo Glitter Graphics
 
Iran Blogme
/profile/6672229374/contact