فانوس  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 1 اسفند‌ماه سال 1386
 
 
 
 فــانــوس
 
 
جـان   جـانـان مــن  کـجائی تــو
 
ازچــه ازقـــلب مـن جــدائی تو؟! 
 
روزوشـــب دیده ام به ره مـانده 
 
  منتــظر  مانـــده ام  بیــآئی  تــو 
 
جــان جانــان من کـجا رفـــتی 
 
  ازکـنارم بگو، چــرا رفـــتی؟؟؟
  
 بر دل آشـوب عـشق خــود دادی
 
  لیکن آخرچه بیـــصدا رفــتی!!! 
 
 
ای جهـان! آتش وجــودم   کــو؟!
 
شـعله ی  عشــق من   ندارد ســـو
  
پرتـو  دیـد ه گان  مــن رفــته  
 
نزد قـــلبم ، نمانــده   برمـن رو  
 
شـرمــسار دل  غـمـین  گشـــتم  
 
 باز  شــد   به نـزد  دل مُـشـــتم 
 
  
دل به عـشقی ســپردم ودرغــم
 
  
 قلـب خـودرا بدست خودکُــشتم 
 
او  کلامــش  دل  مــرا  میُ برد
  
دل هــنوزم  برای  او میُ مــرد
 
گرچه این دل شکــسته شدازغم
   
بازهم ،غــصهء مرا میخورد!!!
 
  او به قـــلبم  هوای  پاک  نفــس   
 
مرغ دل درفــراق  او به  قفـس 
 
او ز  دلتنـــگیم  چه می دانـست
 
که زدل مانده ذره ای، چوعــدس
او  مرا  هــمچو   باده  ی  هـــستی
 
شور عــشق  و خماری ومــستی 
 
 
روز شب در فــراق  اوگــریان
 
 
تا  کشد بر سرشک من دســتی
 
 
او مرا  چون   شراره ی  آتــش
 
لحظه  لحظه ،  کـنار او دلکـش
 
قلب دیــوانه، عاشــق و  شــیدا
 
همچومجنون همیشه عاشـق وش
 
  
 
وه خـدایا   عجــب  شب سـردی
 
تو کجائی  که  همـــرهم   گردی 
 
بی تو هرشـب زغصه می لرزد 
 
میخرامــد   بســوی  دل  دردی
 
  
یار دل ! سوی  من ، بیا  وببین
 
ای تو برتاج  قلب من چو نگین 
 
بی تو دل  پرپری زند هر شب
 
بی تو ماندم  شکسته  وغمگین
 
 
ای  تو   تنها   بهانه ی هســتی
 
بر دل  عاشقم    بکش  دســتی
 
در شراب  دوباره این  عــشق
 
عاشقانه  بده   به دل ، مســتی
  
 
باتو شــادی به خانه  خواهد بود 
 
بی تو باید  که  دل بمــیرد زود 
 
با تو هرروز  وهرشــبی  شادم 
 
بی تو قلــبم زغصه ها  فرُسود
 
 
نیسـتی  که  رنج    دل   بیــنی
  
اشک دل را زچــهره برچینی
 
کی  دوباره زعاشــقی گوئی ؟؟
 
نکند همچو دل، توغمگینی؟!
  
 
مانده آغـوش  من  زتو  خـالی
 
مرغ  دل، بر کّه گسُـترد بالی
 
بی تو  جـانا نمانده  بر دل  ما 
 
شور وشوقی، حـرارتی، حالی
 
 
اشک غــم ها به غصه  آلودم
 
 
 زنده بودم ، ولی مگر بودم؟؟!!! 
 
بی تو دنیــا  سیاهی غمهاست
 
 
بی تو حتی  دمی   نیآسـودم!!
 
 
بی تو رنج و  ترانه افــسوس
 
 
عاشقی، کُنج  سینه ام محبوس
 
 
 
راه باریک ء زندگی خاموش 
 
ای تو بر راه  عاشقی  فانوس
 
 
سوی  قلبم   بیا  ، مرا  دریاب
 
تا نرفتم زاین جهان، چو شهاب 
  
آرزوی   دلـــم   شدی     جانا
 
 
هم به  بیداریم ...و هم درخواب!!!
  
 
اول اسفندماه ۱۳۸۶سه شنبه
 
ســروده  فــرزانه شــیدا
 
Farzaneh Sheida
 
Klikk på bildet for å komme til galleriet
 
با تشکر از : آقای مرتضی
 
سایت: در امتداد لحظه ها
 
 
 جهت دیزاین وطراحی عـکس بالای صفحه
 
از شما دوست عزیز ممنونم
 
white-flowers-420
/profile/6672229374/contact