نفس  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 11 اردیبهشت‌ماه سال 1387
 
نفس

==================
 
نفسی به قدرت باد صبا
 

گر دهد بر دل من یّکه خدا
 

طی شود فاصله های منو تو
 

او رساند بتو پیغام مرا
 
 
کی بگوشت برسد آه دلم
 

آه من گرچه بلند است ورسا
 

چون صبا گر نفسم قدرت داشت
 

میدهم از دل خود برتو ندا:
 

که تو ای یار دلم آگه باش
 

 که فتادم به غمی کنج سرا
 

غافل از یار مشو حیف خوری
 

تک نگاهی بدل من بنما!
 

در سراشیبی مرگم مدّدی
 

تا بگیرم  زتو درمان وشفا
 

"وصل" را گو که شتابد بدلم
 

تا ببینم رخ زیبای ترا!
 

تا سحر دیده به بیداری واشک
 

سینه خونین ودودستم بدعا
 

از خدا حاجت دل را طلبم
 

روز وشب دم بدم ودر همه جا
 

چشم من از چه نشد کور ز اشک
 

اینهمه اشک کجا بوده کجا؟؟!!
 

اه این سینه مرا کُشت به هجر
 

 زینهمه درد دلم مُرد ..بـــیا !!!!
 
 
 
ف.شیدا
 

1362/12/3 چهارشنبه اسفندماه
 
 
 
/profile/6672229374/contact