حقیقت  چاپ
تاریخ : جمعه 2 بهمن‌ماه سال 1388


همیشه منتظرت می مونم...


حقیقت


    حقیقت را   

پشت  دروازه های خیال,جا نهادم 

نه از آنرو ... 

 که تلخیش  آزارم میداد , که بودنش... 

 رویایم را برهم میریخت
 
وآرزویم را بر باد میداد!

 

اما حقیقت را به باد بخشیدم 

که در گذر خویش همگان را هشیار کند!! 

 

اما دلم...آه ... دلم...غمگنانه  

 بر مزارآرزوهایم, گریان بود  

 

آخر تفاوت میان حقیقت با حقیقت... بسیار بود

 حقیقت من رنجباره ی , سنگین روزگاری بود

 

که کوله بارش را ...به دازای عمر ...بردوش میکشیدم... 

...وحقایق... تلخ وشیرین...
 

در آلبوم یادواره های دیروزم 

گاه میخندید , گاه تبسمی داشت 

گاه نگاهی بود بدون عمق ! 

 

حقیقت اما ...عبور لحظه های ممتد عمر بود 

که ریزش باران پائیز را... بیاد میآورد ...

 

... آنگاه که چتر اندوهم بازنمیشد 

تا خیس واژه های درد نگردم  

 

شنبه 24 فروردین 1387/ فرزانه شیدا

  

/profile/6672229374/contact