خواب رویائی  چاپ
تاریخ : دوشنبه 30 مرداد‌ماه سال 1391


خوابم را... در رویای همیشگی عشق


تاصبح ...پیاده عبور میکنم


توبر اسب خیال سواری


بیهوده نیست که ازمن 


بی خبری...!


فرزانه شیدا


Farzaneh Sheida

/profile/6672229374/contact